duminică, 30 noiembrie 2014

Apus de soare

Apus  de  soare  iarna.

Mistere din munţii şi subteranele României

Sfinxul din Bucegi
      Dacă s-ar găsi cineva care să scrie o cronică a ciudăţeniilor petrecute pe teritoriul din jurul Carpaţilor, s-ar putea spune, fără tăgadă, că trăim într-o ţară a senzaţionalului absolut. Până atunci, citiţi poveştile din paginile care urmează, iar dacă ştiţi altele şi mai grozave, puneţi-vă pe scris. "Remuneraţie" mare, după buget
 
Tunelul extraterestru din Iaşi
      În toamna anului 1989, o echipă de muncitori din Iaşi a dărâmat un perete al unei case în timpul lucră­rilor de renovare. Din­co­lo de mormanul de cără­mizi, au descoperit, cu uimire, un puţ care fu­sese acoperit cu o placă meta­lică. Deşi mai mulţi cer­cetători au fost che­maţi la faţa locului, cu scopul de a realiza o ana­li­ză a plăcii res­pective, nici unul din­tre aceştia nu a putut identifica ma­terialul din care fusese confecţio­na­tă.Aliajul fo­losit era unul complet ne­cunoscut, iar modelul reprezentat pe placă era şi el foarte deo­sebit. El prezenta 14 fiinţe ciu­date. Patru din­tre acestea aveau formă umanoidă, dar semănau cu nişte ro­boţi. Placa in­cludea şi un ansamblu de simboluri aşezate pe două rânduri, în formă de cerc. Cercul interior cu­prindea semne şi imagini foarte ase­mă­nă­toare cu cele mayaşe, iar cercul exterior includea reprezentări ale unor fiinţe asemănătoare saurienilor. În cele din urmă, placa a fost ridicată şi sub ea a fost descoperit un puţ. Cercetat şi el de specialişti, s-a dovedit că se termina într-o cameră cu pereţi din granit, întinsă pe o suprafaţă de 17-18 mp şi înaltă de trei metri. În cameră nu a fost găsit nimic, dar cei care au intrat acolo au declarat că ar fi avut o senzaţie ciudată, ca şi cum ar fi simţit prezenţa unor fiinţe stranii. Unul dintre pereţii camerei se deschidea în­tr-un nou tunel, înalt de 2,4 metri, lung de 450 de metri, lat de 1,60 metri şi construit cu o înclinaţie de 30 de grade. Acest tunel ducea într-o cameră cu ta­vanul glazurat şi îmbrăcată în blocuri de granit. Unul dintre pereţii camerei avea o scobitură asemă­nătoare unei pâlnii, pe unde curgea apa unui izvor. Specialiştii au preluat mostre de apă şi le-au supus testelor de laborator. Rezultatele au fost uimitoare, arătând că apa avea proprietăţi curative, asemănătoare cu mis­terioasa "apă vie" din poveştile populare, o apă des­pre care se spunea că putea prelungi viaţa cu mulţi ani. Experi­mentată ca leac pe câţiva bolnavi, se spune că aceştia s-au vindecat într-un timp foarte scurt. Cu vremea, cercetarea încăperilor misterioase şi a plăcii a fost aban­donată, iar în prezent nu se ştie nici ce s-a întâm­plat cu apa vindecătoare.

Subteranele Brăilei
Strada regală - Brăila      
     Centrul Vechi din Brăila mai are câteva porţiuni din tunelurile sub­terane săpate şi folosite de turci. Adevărate hrube ale oraşului, ele făceau parte din cel mai mare sistem defensiv construit de otomani în zona Dunării, şi unde se spunea că ar fi fost ascuns aurul imperiului Semilunii. Aurul era adunat ca tribut din Ţara Românească şi păzit de către ieniceri, până când putea fi trimis la Is­tanbul. De-a lungul timpului, Cetatea Brăilei (care în pre­zent nu mai există) a fost cucerită de şapte ori de pră­dători care visau să pună mâ­na pe comorile otoma­nilor. În Centrul Vechi al ora­şu­lui, încă mai există, la peste 10 metri sub pământ, porţiuni din vechile hrube, care se întind uneori şi pe câte două sau trei nivele, aşa cum sunt cele de pe strada Cetăţii (cu vechea pulberărie) şi cele de pe Împăratul Traian şi Ştefan cel Mare. Mulţi dintre brăi­le­nii care trăiesc în apropierea lor sunt convinşi că în încă­perile subterane mai pot fi descoperite multe vestigii de pe vremea turcilor. La in­ter­secţia vechiului bulevard Sfân­­ta Maria (numit azi Pa­nait Istrati), sub pământ se în­tinde o altă reţea de tuneluri. Acolo se află casa care i-a aparţinut lui Anghel Nicolae, un ofi­ţer de artilerie care a fost aghiotantul lui Anto­nescu, iar la 10 metri sub aceasta, se întind câteva hrube uria­şe, căptuşite cu o cărămidă veche, de o rezistenţă ex­traor­di­nară. Deşi au tot existat pro­puneri de a ca­ta­loga integral hrubele şi de a le pune în va­loare în interes tu­ris­tic, au­torităţile au re­fuzat aceste su­ges­tii, iar în anul 1955, aces­tea au fost astupate. Du­pă apariţia unor fe­nomene de tasare în diverse zone ale ora­şului, hrubele au fost catalogate în hrube usca­te, hrube umede şi hrube cu apă. La cererea u­nor cetă­ţeni, ale că­ror locuinţe se află în ime­diata apro­piere, unele por­ţiuni au rămas neastu­pa­te.
Tuneluri secrete între Ceahlău şi Satu Mare şi între Bucegi şi Munţii Retezat
Mistere din munţii şi subteranele României

Panorama oraşului Buşteni
O altă legendă contemporană se referă la uriaşa reţea de galerii subterane ce se întinde sub aproape toată ţara. Despre acestea se spune că ar fi artificiale, deci construite, şi nu formate în mod natural, şi că s-ar afla la 4-5 km adâncime sub pământ. Nu se ştie exact cine ar fi construit aceste tuneluri, dar poveştile spun că ele ar fi fost realizate nu de oameni, ci de fiinţe inteligente din alte lumi. Aceste tuneluri ar ascunde un centru spiritual subteran, iar una dintre intrările în reţea ar fi situată undeva în oraşul Sucea­va. În tunel ar fi ascunse şi comori fabuloase, printre care şi o ca­meră uriaşă, cu pereţi din bazalt lustruit, care emană luminiscenţă, şi cu un soare gigantic amplasat pe peretele din răsărit al cavernei, realizat în între­gime din aur.
Şi sub Ceahlău se spune că există un tunel în pantă, înalt de 15 metri şi lat de 10 metri, în interiorul căruia forţa gravitaţională este parţial anulată, deci cineva care trece prin tunel l-ar străbate în salturi. Acest lucru face posibilă parcurgerea mai rapidă a tunelului subteran, care este situat la 1500 de metri sub pământ. Se mai spune că această galerie subte­rană ar avea forma unui cap de lup şi că ar realiza o legătură între Ceahlău şi Satu Mare şi între Munţii Retezat şi Munţii Bucegi (în zona Buşteni). Alte tune­luri subterane ar mai exista şi sub Masivul Godeanu, în partea vestică a Mânăstirii Tismana. Se mai spune că prezenţa acestor coridoare subterane este cunos­cută şi de către auto­ri­tăţi, care tac mâlc şi le păzesc cu străşnicie. Deşi nu se ştie cum şi cine ar fi construit tunelurile, o ipoteză sus­ţine că ele nu se întind doar sub teritoriul Ro­mâ­niei, ci străbat subteran întreaga planetă, făcând co­nexi­u­nea cu lumea ascunsă de sub pământ, numită în mituri Shambala.


Misterele Bucegilor
Mistere din munţii şi subteranele României
Gura de rai din Bucegi
     Meteorologia încă nu poate oferi o explicaţie ştiin­ţifică pentru modul în care, nu de puţine ori, Masivul Caraiman din Bucegi este brusc înghiţit de nori, sau pentru felul în care apare un curcubeu care începe fix în această zonă. În Munţii Bucegi se află şi zona numită "Gura de Rai", care se întinde pe un ki­lometru sub Sfinx şi masivul Omu, în apropiere de cele "Şapte izvoare", din care curge o apă foar­te pură. Alpiniştii care urcă în Gura de Rai spun că nu obosesc niciodată şi că indiferent de efortul depus, funcţiile vitale le rămân în para­metri normali. Din punct de vedere medical, această lipsă de epuizare de pe urma efortului nu poate fi ex­plicată.
      În luna august a anului 1993, în zona Buce­gilor au avut loc o serie de cutremure care nu au putut fi explicate de către seismologi. Deşi ele nu au fost de magnitudine mare, Bucegii s-au aflat în acea perioadă într-o mişcare continuă. Fenome­nul a fost pus şi pe seama tunelurilor subterane despre care se spune că s-ar întinde sub Bucegi. În mod bizar, armata s-a interesat, şi ea, de aceste cu­tre­mure, ceea ce a sporit senzaţionalul fenomenului. O altă întâmplare ciudată s-a manifestat atunci când locuitorii din Buşteni s-au încărcat, toţi, electric, aşa încât, din atingerile lor, pe stradă sau acasă, rezultau scântei.

 
Sfinxul şi Piramida Solară
      Sfinxul din Bucegi este o formaţiune asemă­nă­toare Sfinxului din Egipt, despre care nu se ştie dacă s-a format în mod na­tural, prin eroziune, sau dacă a fost construită de mâna omului. Se apre­ciază, totuşi, că este pu­ţin probabil ca el să fie un rezultat al acţiunii in­temperiilor, din cauza preciziei şi perfecţiunii for­melor sale. După cum se ştie, Sfinxul din Bu­cegi pre­zintă un chip uman, cu privirea în­dreptată spre nord, şi pe care razele soarelui nu o pot lumina niciodată. Le­genda spune că atunci când o rază solară va lu­mina interiorul cavităţii oculare, acest lucru va marca începerea sfârşi­tului lumii. Sfinxul a mai fost numit şi "Pă­zitorul pragurilor", o for­ţă magică ce veghea­ză totul de la înălţime. O altă legendă afirmă că Sfinxul şi mineralul care îl formează ar putea fi un suport în care au fost depozitate, sub formă de câmp energetic, infor­maţiile umanităţii din cele mai vechi timpuri. Ar fi vorba, în acest caz, de informaţii cu­nos­cute de oameni care ar fi trăit pe pământ cu mult timp înainte de istoria cunoscută, în vremuri imemoriale. Legenda mai adaugă şi faptul că undeva, sub Sfinx, în subteranele Bucegilor, ar exista o cameră unde au fost depozitate documente şi înscrisuri care conţin infor­maţii foarte valoroase pentru evoluţia umanităţii.
Un lucru care nu este prea cunoscut îl reprezintă faptul că, într-o singură zi din an, razele Soarelui de apus înconjoară Sfinxul şi, în timp ce coboară spre baza lui, se formează o piramidă magică din lumină. Se spune că această piramidă ar avea proprietăţi cu­rative şi că ar fi existat cazuri în care oameni su­fe­rinzi de afecţiuni grave s-au vindecat în urma expu­nerii la acţiunea ei benefică. Din acest motiv, oameni din di­verse colţuri ale lumii, care sunt afectaţi de boli gra­ve, vin la Sfinx, cu speranţa de a beneficia de pe urma puterilor miraculoase ale piramidei magice.


Enigmele din peştera Tăuşoarelor
Mistere din munţii şi subteranele României
Bilele din Tăuşoare
      Versantul stâng al Văii Izvorul Tăuşoarelor din ju­deţul Cluj ascunde, la o altitudine de aproximativ o mie de metri, Peştera Tăuşoarelor. Aceasta conţine nu­me­roase galerii şi patru râuri subterane, care apar prin­tre stânci şi apoi dispar tot pe sub ele, doar pentru a reapărea din nou la vedere în alt loc. Peştera a fost descoperită în 1955, de învăţătorul Leon Barte, când acesta se plimba prin zonă, şi a văzut cum apa care curgea în vale dis­părea sub pământ. Omul a in­trat în peş­teră ca speolog amator, dar, în final, s-a adresat Ins­ti­tu­tului de Speologie din Cluj, după care au în­ceput explo­ră­rile sis­tematice ale peşterii de către speologi de me­se­rie. Aceştia au des­co­perit noi galerii, din­tre care unele de di­men­siuni mari.
      Totuşi, cel mai in­­te­resant lucru le­gat de peşteră îl re­prezintă aşa-nu­mi­tele "bile de Tău­şoa­re", care au dat şi numele locului în care s-au format, şi anu­me, Sala Bi­le­lor. Asemănătoare cu tro­vanţii din Vâl­­cea, bi­lele de Tă­uşoare stau în­castrate în podeaua peşterii şi în pere­tele calcaros din a­ce­laşi loc. Misterul îl consti­tuie faptul că nu se ştie cum s-au putut forma aceste structuri, pre­cum şi faptul că, une­ori, din interiorul bi­lelor se aud murmure stranii. Speologii au mai făcut o desco­pe­rire în peşteră. Au găsit schelete de urşi care apar­ţin a două specii, despre care se ştia că nu pot con­vie­ţui: ursul de cavernă, Ursus Spelaeus, şi ursul brun, Ursus Arc­tos. De asemenea, oasele erau dispuse pe un aran­jament circular, cu oasele de urs brun puse în nord, nord-vest şi sud, şi cu cele de urs de cavernă în nord, nord-est şi sud. Speologii afirmă că oamenii primitivi ar fi ţinut în peşteră diverse ceremonii legate de cultul ursului. Dar surprizele nu s-au sfârşit. Speologii sunt siguri că viitoarele explorări ale peş­terii vor adăuga descoperiri interesante la cele care au fost scoase la iveală până în prezent.


sursa: 
Deceneu Solomonarul
 
 

Christmas Music

01 Angels We Have Heard On High
02 I Heard The Bells On Christmas Day
03 The Christmas Song
04 O Come, O Come Emmanuel
05 We Three Kings (Feat. Britt Nicole)
06 Have Yourself A Merry Little Christmas
07 O Come, All Ye Faithful
08 Joy To The World (Unspeakable Joy)
09 Real
10 The Heart Of Christmas
11 God Rest Ye Merry Gentlemen (Tidings)
12 Rockin Around The Christmas Tree
13 Away In A Manger
14 In The Bleak Midwinter
15 Silent Night
16 Jesus Is Alive
17 Mary Did You Know
18 Do You Hear What I Hear
19 Christmas Time Again
20 It s Christmas
21 Little Drummer Boy
22 The First Noel (Feat. Owl City)
23 Jingle Bells
24 Hark! The Herald Angels Sing
25 I ll Be Home For Christmas
26 What Child Is This
27 All I Want For Christmas Is You
28 It Came Upon A Midnight Clear
29 Holly Jolly Christmas
30 O Holy Night
31 Go, Tell It On The Mountain
32 O Little Town Of Bethlehem
33 Christmas Day (Feat. Mandisa)
34 Bethlehem Skies (Feat. Dave Barnes)
35 Silver Bells
36 It s The Most Wonderful Time Of The Year

Parisul Iarna

 Iarna  la  Paris


Fulgi de  zapada  in  lumina lampilor de iluminat stradal.

Top Of The Pops 1995

1. Meat Loaf - I'd Die For You (And That's The Truth) [06:26]
2. Supergrass - Alright [03:02]
3. Tina Turner - Goldeneye [04:44]
4. M People - Search For The Hero [04:11]
5. Soul II Soul - Love Enuff [05:16]
6. Judy Cheeks - Respect [03:16]
7. Sean Maguire - Suddenly [04:03]
8. Dana Dawson - 3 Is Family [03:37]
9. Dubstar - Stars [04:10]
10. Eternal - Power Of A Woman [04:20]
11. Louise - Light Of My Life [04:15]
12. Boyzone - So Good [03:04]
13. TLC - Waterfalls [03:33]
14. Mica Paris - One [04:19]
15. Wet Wet Wet - Julia Says [04:08]
16. Robson & Jerome - Unchained Melody [03:21]
17. UB40 - Until My Dying Day [03:55]
18. Shaggy - Boombastic [03:50]

Top Of The Pops 1994


1. Sheryl Crow - All I Wanna Do [04:08]
2. Linger - The Cranberries [04:29]
3. Gun - Word Up [04:15]
4. Terrorvision - Oblivion [03:06]
5. Inspiral Carpets - Saturn 5 [04:00]
6. Shampoo - Trouble [03:13]
7. Juliet Roberts - Caught In The Middle [03:19]
8. M People - Renaissance [03:57]
9. Kylie Minogue - Confide In Me [05:53]
10. Erasure - Always [03:56]
11. CJ Lewis - Sweets For My Sweet [03:19]
12. Pato Banton - Baby Come Back [03:51]
13. R Kelly - She's Got That Vibe [03:20]
14. Eternal - Oh Baby I [04:31]
15. Boyzone - Love Me For A Reason [03:32]
16. Wet Wet Wet - Love Is All Around [03:57]
17. Richard Marx - Now & Forever [03:33]
18. Meat Loaf - Objects In The Rear View Mirror [10:17]

Top Of The Pops 1993

1. Tina Turner - Disco Inferno [04:06]
2. Kim Wilde - If I Can't Have You [03:29]
3. Eternal - Stay [03:57]
4. Arrested Development - Mr Wendal [03:29]
5. Shara Nelson - DownThat Road [03:43]
6. Kenny Thomas - Trippin' On Your Love [04:02]
7. Dina Carroll - Don't Be A Stranger [04:42]
8. Shaggy - Oh Carolina [03:06]
9. UB40 - (I Can't Help) Falling In Love [03:25]
10. Tasmin Archer - In Your Care [04:23]
11. Duran Duran - Ordinary World [04:20]
12. Go West - Tracks Of My Tears [03:46]
13. Bryan Ferry - I Put A Spell On You [03:56]
14. Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle [04:03]
15. Thunder - A Better Man [03:40]
16. Deborah Harry - I Can See Clearly Now [03:27]
17. Belinda Carlisle - Big Scary Animal [04:16]
18. RunRig - The Greatest Flame [04:23]
19. Meat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)[05:23]

Top Of The Pops 1992

1. Ce Ce Peniston - Finally [03:42]
2. Tasmin Archer - Sleeping Satellite [04:34]
3. Charles & Eddie - Would I Lie To You [03:23]
4. Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart [03:23]
5. Shabba Ranks - Mr Loverman [03:34]
6. Incognito - Don't You Worry 'Bout A Thing [04:07]
7. Electronic - Disappointed [04:21]
8. Go West - Faithful [04:21]
9. Morrissey - We Hate It When Our Friends Become Successful[02:29]
10. Sinead O' Connor - Success Has Made A Failure Of Our Home[04:27]
11. Just Another Day - Jon Secada [04:16]
12. Freddie Jackson - Me & Mrs Jones [04:08]
13. Richard Marx - Hazard [05:15]
14. Wet Wet Wet - Goodnight Girl [03:39]
15. Inspiral Carpets - Dragging Me Down [04:30]
16. Thunder - Low Life In High Places [04:09]
17. Arrested Development - People Everyday [03:52]
18. Carter USM - The Only Living Boy In New Cross [03:53]
19. Hammer - Do Not Pass Me By [05:02]

Top Of The Pops 1991

1. James - Sit Down [04:05]
2. The Wonder Stuff - Size Of A Cow [03:12]
3. The Mock Turtles - Can You Dig It? [04:10]
4. Pop Will Eat Itself - X, Y & Zee [04:44]
5. Jesus Jones - International Bright Young Thing [03:12]
6. Living Colour - Love Rears It's Ugly Head [04:19]
7. Bassheads - Is There Anybody Out There? [03:26]
8. K Klass - Rhythm Is A Mystery [03:25]
9. Orchestral Manoeuves In The Dark - Pandora's Box [04:06]
10. Erasure - Love To Hate You [03:55]
11. New Kids On The Block - Call It What You Want [04:08]
12. Crystal Waters - Gypsy Woman [03:43]
13. Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) [02:49]
14. The Young Disciples - Apparently Nothin' [04:00]
15. C & C Music Factory - Things That Make You Go Hmmmm... [04:10]
16. Thinking About Your Love - Kenny Thomas [04:52]
17. Chesney Hawkes - The One & Only [03:41]
18. Cry For Help - Rick Astley [04:04]
19. Extreme - More Than Words [04:00]
20. Julian Lennon - Saltwater [04:08]

Sarmizegetusa Regia -

Sarmizegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia (= cea regească), situată în satul Grădiștea Muncelului, județul Hunedoara, a fost capitala Daciei preromane.

     Nu se cunoaște pronunțarea din limba dacică în mod cert și nici sensul cuvântului. Atât Constantin Daicoviciu în lucrarea Ulpia Traiana, cât și Liviu Mărghitan în Civilizația geto-dacilor prezintă teoria profesorului Ioan I. Russu (în Limba traco-dacilor, cap. 5) care spune că numele este compus din două elemente de bază: zermi (stâncă, înălțime) și zeget (palisadă, cetate), din indoeuropeanul *gegh- „creangă, stîlp (pt. palisadă)”, terminându-se cu un determinativ și având înțelesul de „Cetatea de pe stâncă”, „Cetatea înaltă”, „Cetate de palisade (construită) pe înălțime (sau stâncă)”. Deoarece Sarmizegetusa inițial nu era o fortificație militară, ci o așezare religioasă și civilă, etimologia trebuie luată în considerare cu anumite rezerve. Se poate ca numele să fi arătat chiar sacralitatea acelui loc, sau faptul că era o cetate regească, la origine.
     O altă teorie spune că numele ar însemna: „așezarea sarmaților și a geților” de la termenii: sarmis et getusa din latină. Vasile Pârvan a respins această ipoteză, arătând că sarmații au început să pătrundă în teritoriul getic abia după epoca lui Traian și că numele capitalei era mult mai vechi..  Pârvan a propus citirea Sarmiz-egetusa în sensul „Egetusa a lui Sarmos” sau „Zarmos”, arătând că Zarmos/Zermos a fost un nume tracic cunoscut și citat de cercetătorul austriac (de etnie cehă) Wilhelm Tomaschek, în lucrarea standard Vechii traci, un studiu etnologic.  Opinia lui Pârvan a fost împărtășită de savantul bulgar tracolog Dimităr Decev, care a adus în discuție, comparativ, numele de persoane din Lycia (Licia)Zermounsis, Ro-zarmas, Ia-zarmas, Troko-zarmas și varianta tracă bazată pe Zermos, Xermo-sígestos sau Zermo-sígestos.
Tomaschek propusese în acea lucrare din sec. al XIX-lea citirea Zermi-zegétousa, prima parte comparând-o cu harmyá din sanscrită „vatră; cămin; familie” și cu cuvântul armenesc zarm(i) „familia suboles”, sensul final presupus de Tomaschek fiind „casa națiunii (getice)”.
     Aceste încercări și altele de a afla semnificația toponimului Sarmizegetusa au generat teorii care rămân doar la stadiul de ipoteze.



     Cetatea de pe Dealul Grădiștei este cea mai mare dintre fortificațiile dacice. Aflată pe vârful unei stânci, la 1.200 de metri înălțime, fortăreața a fost centrul strategic al sistemului defensiv dac din Munții Orăștiei, și cuprindea șase citadele.
     Fortăreața, un patrulater alcătuit din blocuri masive de piatră (murus dacicus), a fost construită pe cinci terase, pe o suprafață de aproximativ 30.000 m². Sarmizegetusa conținea deasemenea o zonă sacră. Printre cele mai importante și mari sanctuare circulare dacice se află și Calendarul Circular.
Zidul cetății avea 3 m grosime și o înălțime de aproximativ 4 - 5 m în momentul finalizării construcției lui. Deoarece zidul care îngrădește o suprafață de circa 3 ha este construit în asa fel încât respectă marginile înălțimii, cetatea are o configurație mai neobișnuită, de hexagon cu laturile inegale. În apropiere, spre vest, se află, pe o suprafață de 3 km, o întinsă așezare civilă, în care se observă foarte multe locuințe, ateliere, magazii, hambare, rezezervoare de apă. La 100 de metri spre est, în dreptul porții cetății, din același punct cardinal, se află sanctuarele, care au forme și mărimi variate. Sanctuarele erau situate pe o terasă, care fusese legată de poarta amintită anterior printr-un drum pavat. Nu se știe dacă erau șapte sau opt sanctuare patrulatere, deoarece ele au fost distruse de romani în timpul ostilităților și nu se poate aprecia dacă era un singur sanctuar mare sau două mai mici construite foarte aproape. Sanctuarele circulare sunt doar două. Se remarcă și pavajul de andezit sub forma unui soare cu razele compuse din segmente de cerc. Obiectele de dimensiuni reduse, găsite la Grădiștea Muncelului sunt de forme și dimensiuni diferite. Ies în evidență un vas cu o inscripție cu litere ale alfabetului latin, „DECEBALVS PER SCORILO”, niște blocuri de calcar cu litere grecești și monedele din aur cu înscrisul „KOSON”.
     Civilii locuiau pe lângă fortăreață, pe terasele construite în josul muntelui. Nobilimea dacică avea apă în rezidențele lor, adusă prin țevi ceramice. Inventarul arheologic găsit la sit dovedește că societatea Dacică avea un standard înalt de viață.


    Capitala Daciei a atins apogeul sub Decebal, regele dac înfrânt de Imperiul Roman in timpul domniei împăratului Traian. După înfrângerea dacilor, cuceritorii au stabilit o garnizoană militară acolo și au început să dărâme cetatea. Noua capitală romană, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa a fost construită la o distanță de 40 km de Sarmizegetusa Regia. Împăratul Hadrian, voia ca noua capitală construită de Traian să fie percepută ca o continuatoare a celei dacice, de aceea i-a și adăugat numele de Sarmizegetusa. Astăzi, pe locul Ulpiei Traiana Sarmizegetusa se află localitatea Sarmizegetusa, din județul Hunedoara.
     Toate cele 6 fortărețe (Sarmizegetusa Regia, Luncani - Piatra Roșie, Costești - Blidaru, Costești - Cetățuie, Căpâlna și Bănița) care au format sistemul defensiv al lui Decebal, fac acum parte din patrimoniul cultural mondial UNESCO.

     În 2011 angajații unei firme au distrus o parte din situl dacic pentru a construi o parcare de 3.000 de metri pătrați, punând zidul cetății în pericol de prăbușire pe o lungime de aproximativ 30 de metri. Amenajarea parcării a fost plătită de Consiliul Județean Hunedoara, fiind destinată turiștilor veniți să viziteze situl și s-a făcut fără aprobarea sau supravegherea arheologilor

sursa:  wikipedia 
 http://zamolxesblog.blogspot.ro/2014/11/sarmizegetusa-regia.html

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Star Wars Episode VII - The Force Awakens - Poster

Fanii  indragitei  serii  SF  Star  Wars  asteapta  cu  nerabdare  Episodul  7
 The Force Awakens

Oficial Poster

Favoritele  mele

 Scuter  SW

 Deja  face  senzatie  misterioasa  sabie  laser  in  forma  de  cruce.

Trailer:
http://evadaredincotidian.blogspot.ro/2014/11/star-wars-episode-vii-force-awakens_29.html

 Obisnuitele  peronaje  amuzante

 La  lupta

 Soimul Mileniului  in  lupta

sursa: theverge.com


Star Wars Episode VII - The Force Awakens - Trailer



Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Official Teaser Trailer #1 (2015) - J.J. Abrams Movie HD 

Star Wars  Episodul  7  The Force Awakens 

 

 

Misterul OZN-urilor din adâncuri

Marea Baltică, unde a fost descoperit un misterios obiect în formă de farfurie zburătoare, este o zonă în care au fost raportate numeroase apariţii OZN.

    Pe fundul Mării Baltice, a fost descoperită o formaţiune circulară asemănătoare unei farfurii zburătoare. Ufologii abia aşteaptă să fie scoasă la lumină, fiind convinşi că este vorba de un OZN prăbuşit. Alţii cred că este un joc al naturii sau chiar o farsă. Până vom primi o explicaţie ştiinţifică oficială, ipoteza unei nave extraterestre îi înflăcărează pe cei care speră că, în sfârşit, vom avea o dovadă a vizitării Pământului de către alienşi. Coincidenţă sau nu, tocmai în această zonă au fost deseori raportate apariţii şi imersiuni ale OZN-urilor. De aici a început totul, odată cu primele semnalări UFO din istoria recentă. Suedia este încă din anii ’50 bănuită că deţine un OZN capturat, iar cea mai mare arhivă OZN e tot în Suedia. Marea Baltică ar putea să ne dezvăluie unul dintre cele mai arzătoare secrete din toate timpurile.

Nava care a parcat sub apă
    Vânătorii de comori din Suedia au descoperit un disc cu diametrul de 18 metri, aşezat pe fundul Mării Baltice, la 87 metri adâncime. Mai precis, ciudata formaţiune se află în Golful Bothnia, între Finlanda şi Suedia. Peter Lindberg, comandatul echipei „Ocean Explorer“, nu crede în OZN-uri, fiindcă n-a găsit niciunul în 18 ani de când face scufundări. Dar presupune că discul este o formaţiune geologică sau un vas făcut de mâna omului. Exploratorii nu mai au fonduri să continue cercetările, iar conspiraţioniştii cred că, de fapt, li s-a interzis. Partea cea mai interesantă este că discul se află la capătul unei dâre de 300 de metri, care aduce teribil cu o pistă de aterizare. Misteriosul obiect s-a mişcat, fie derapând la aterizare, fie încercând să decoleze. Formaţiunea seamănă izbitor cu „Şoimul Mileniului“, nava intergalactică din „Războiul Stelelor“. De unde şi convingerea că, odată scoasă la lumină, epava va dovedi că am fost vizitaţi de către ET. Zona care a încins spiritele a fost gazda mai multor fenomene UFO. În timpul celui de-al II-lea război mondial, piloţii raportau luminiţe ciudate, iar în iulie 1946, a fost un adevărat val de astfel de apariţii în Suedia. Au fost sesizate pe radar circa 2.000 de zboruri cu traiectorii ciudate. În localitatea Ängelholm, oamenii au văzut un OZN aterizând. În acel timp, frenezia UFO nu luase amploare, de fapt, fenomenul nici nu era cunoscut publicului.

Submarinele care îi enervează pe suedezi
     Apariţii OZN din Suedia au fost semnalate şi în apele teritoriale. Fiind vorba de anii Războiului Rece, suedezii au crezut că e vorba de submarine sovietice. Amiralul S.G. Gorskov a acordat marinei militare suedeze permisiunea de a torpila acele submarine, presupuse a fi ale U.R.S.S.-ului, şi apoi să arate epavele lumii întregi. În toamna anului 1972, unităţile navale suedeze au declanşat o acţiune masivă în fiordul Sognefjord, în tentativa de a forţa ieşirea la suprafaţă a enigmaticului submarin intrus. Deodată, pe cer s-au ivit nişte aparate de zbor de origine şi construcţie necunoscută, paralizând aparatura electronică de pe vasele suedeze, iar OZN-ul a dispărut fără urmă. Aşa-zisele submarine din apele Suediei i-au pus pe jar pe militari mulţi ani. Ori de câte ori s-au lansat torpile împotriva lor, ţinta a fost ratată. În mai 1983, ziarele scriau „Flota suedeză caută zi şi noapte submarinele inamice apărute pe sonare“. Numai în 1986, din iulie şi până în august, s-au emis 15 rapoarte despre submarine neidentificate în această zonă. Înainte ca nava de pe fundul Mării Baltice să agite spiritele, o altă apariţie OZN a fost înregistrată pe 5 mai 2011, când cotidianul suedez „Aftonbladet“, lansa o ştire de ultimă oră: „În apele teritoriale suedeze a fost observat un presupus submarin neidentificat“. Hanna Harge a reuşit să fotografieze suspectul obiect plutitor. Ministerul Apărării al Regatului Suediei a emis un comunicat potrivit căruia forţele navale nu desfăşuraseră în acea dimineaţă manevre în golf. Familia a fost intervievată ore în şir. Obiectul neidentificat avea o lungime de aproximativ 100 de metri şi se deplasa cu o viteză între 10 şi 15 kilometri pe oră la suprafaţa apei. Rezultatele anchetei nu au fost făcute publice.

Imense găuri în gheaţă
      În 1952, autorităţile suedeze au recuperat o epavă care părea a fi a unui avion. Peste trei ani, au dat o declaraţie oficială în care au recunoscut că nava nu pare construită pe Pământ. S-a promis revenirea cu amănunte, dar povestea a fost îngropată. În aprilie 1968, pe lacul suedez Uppraman, s-a găsit o gaură de 500 mp în gheaţa groasă de 90 cm. Blocuri de gheaţă perfect triunghiulare, cu latura de 1 metru, erau împrăştiate peste tot. După două zile, s-au mai găsit alte două găuri identice în vecinătate. Ancheta oficială nu a descoperit nimic, în afară de o substanţă necunoscută de culoare roşiatică, depusă pe fundul lacului. La lacul Saapunki din Finlanda, pe 3 ianuarie 1971, o sferă luminoasă a aterizat pe mal. Probe din gheaţa devenită verde au fost trimise la trei laboratoare. Rezultatele au arătat prezenţa titanului. Ulterior, gheaţa şi-a schimbat culoarea în albastru. La 6 iulie 1965, echipajul petrolierului norvegian Javesta a văzut cum câteva obiecte aeriene luminoase au plonjat în apele Atlanticului, au ieşit apoi la suprafaţă, au decolat vertical şi au dispărut cu o viteză incredibilă.

OZN-urile ne poluează apele
    Se pare că navele nePământene au nevoie de apă. La 2 iulie 1950, doi canadieni au văzut un obiect ciudat amerizând pe apele lacului Sawbill Bay. Nava s-a aprovizionat cu mari cantităţi de apă, provocând în timpul acestei manevre un sunet puternic. A deversat nişte lichide, apoi a decolat vertical. Apa a rămas roşiatică. În Noua Zeelandă, în 1965, un pilot a văzut din avion o navă staţionând pe fundul portului Whenuapai şi a descris-o în detalii precise. Obiectul a rămas neidentificat. Există şi rapoarte în care se afirmă că apa unor iazuri a fost complet absorbită sau, dimpotrivă, sporită, prin evacuarea unei „ape reziduale“. Una dintre cele mai cunoscute amerizări s-a petrecut în URSS în 1961. Un obiect imens a căzut în picaj cu o viteză fantastică, trecând prin gheaţa lacului Ladoga. A stat în apă aproape o oră, apoi a ieşit şi a zburat spre nord. Gheaţa a devenit verde, iar ulterior, s-au detectat particule de titan. În cazul unor amerizări din Mexic, USA şi Danemarca, s-au găsit substanţe chimice radioactive, dar ambalate în containere.

Secrete bine păzite
  Toate aceste rapoarte despre OZN-uri care au intrat în contact cu apa au fost secretizate. Gazele de mlaştină şi balenele au fost explicaţii care nu au satisfăcut publicul. Mai cu seamă că, printre martori, au fost ofiţeri de carieră, scafandri, ingineri, zoologi şi biologi marini. Dovezile ar trebui să spulbere orice urmă de ândoială. În apele care şi-au schimbat culoarea şi compoziţia, s-au constatat urme de radioactivitate sau substanţe neidentificate. Rămâne neexplicat modul cum o navă aeriană poate intra în apă cu o viteză de 7.000 km/oră, iar în unele cazuri, după ce a străpuns gheaţa.
ozn apa Misterul OZN urilor din adâncuri
   O fiinţă Pământeană nu ar supravieţui impactului. Uluitor este că, în ultimii ani, autorităţile suedeze încearcă să devină mai transparente. Ca dovadă, cea mai cuprinzătoare arhivă OZN, conţinând peste 18.000 de rapoarte de pe teritoriul Suediei, dar şi fotografii şi relatări similare din alte colţuri ale lumii, a fost înfiinţată în oraşul suedez Norrkoping. Se pare că şi experţii Pământeni au descoperit şi ei o legătură între mediul acvatic şi cucerirea spaţiului. Astronauţii NASA se antrenează pe fundul oceanului, în laboratorul aflat la 19 metri sub nivelul mării, în largul coastei Florida. Chiar dacă Atlantida şi continentul Mu sunt cele mai căutate obiecte de pe fundul oceanelor, iată că şi mările sunt pline de enigme neelucidate. Multe dintre ele au fost deja desluşite, dar rezultatele nu au fost făcute publice. Marile secrete sunt bine păzite.

 OZN-ul de la nunta regală
   Un turist a filmat un obiect zburător neidentificat care plana deasupra Catedralei Westminister Abbey, în ajunul recentei nunţi regale. În film, poate fi văzut un obiect alb strălucitor în imediata apropiere a Big Ben-ului. Descoperirea OZN-ului a fost făcută la numai câteva zile după ce un maior al Forţelor Aeriene Americane a prezis că extratereştrii vor apărea neinvitaţi la nunta dintre Kate şi Will. George Filer, expert în fenomene extraterestre, a spus că la orice eveniment istoric major au fost văzute nave misterioase. De exemplu, investirea în funcţie a preşedintelui Obama, eveniment când în faţa obeliscului, a planat un obiect discoidal.

sursa:  efemeride.ro
 

EXTRATEREȘTRII SUNT LA UN PAS DE NOI

    Dalai Lama atenționează omenirea că extratereştrii sunt la un pas să invadeze lumea. Forma fizică a acestora va fi un șoc pentru noi, oamenii, susține Dalai Lama. Invitat la Universitatea Portland, Oregon, acesta a susținut un discurs care a rămas memorabil.

     Discursul său este nu numai șocant dar și îndrăzneţ, ținând cont că majoritatea personalităților evită să facă astfel de anunțuri în public. Chiar dacă au forme diferite, continuă el, simțurile lor sunt asemănătoare cu ale noastre.
    După acest impact cursul omenirii se va schimba fundamental. Conform specialiștilor nu distanțele spațiale ne despart de extratereștrii, ci timpul. Cu siguranță, aceste hipercivilizații sunt mult mai vechi decât cea a noastră. Se spune că această diferență ar fi de miliarde de ani.
Este greu de recuperat această perioadă imensă de timp, în care extratereștrii au progresat enorm. Începând cu anul 2011, specialiștii de la NASA s-au alăturat unei campanii la nivel global, pentru conștientizarea populației, vis a vis de existența și posibilitatea unei invazii a extratereștrilor. Sunt specialiști care susțin că extratereștrii ne observă și ne monitorizează din umbră și că vor interveni numai atunci când se va produce o catastrofă naturală. După catastrofă va urma invazia lor.
    Marina rusească a declasificat, de curând, documente care atestă în ultimii 50 de ani, de câte ori s-a confruntat marina rusească cu extratereștrii. Cercetătorul rus Azhazha, specialist in ufologie, a constatat faptul că mai mult de jumătate din întâlnirile pe care le-au avut rușii cu extratereștrii, s-au petrecut în ape, mări, oceane. Un submarin rus care avea o misiune în Oceanul Pacific, a detectat pe fundul oceanului, șase obiecte neidentificabile, care se mișcau cu viteze amețitoare.
     Echipajul rus a scos la suprafață submarinul, pentru a evita o urmărire. Obiectele neidentificate au ieșit din apă, după care și-au luat zborul. În câteva secunde au dispărut. Se știe că deplasarea în apă este foarte anevoioasă. Un submarin de ultima generație se deplasează cu 20 de noduri pe oră. Martorii acestui eveniment, au consemnate în aceste rapoarte că obiectele neidentificabile se deplasau cu 300 de noduri pe oră.
      În 1982, un grup de pescari a alertat autoritățile după ce au observat pe fundul Lacului Bakal, niște lumini foarte puternice.  Au fost aduși scafandri, care la o adâncime de 50 de metri, s-au întâlnit cu umanoizi, îmbrăcați în costume argintii.   S-a iscat o adevărată luptă, în urma căreia patru scafandri au fost omorâți, iar alți trei au fost răniți. Sunt specialiști care susțin că extratereștrii au baze secrete nu numai în subteran, ci și pe fundul apelor. Au fost date publicității niște note ale fostului șef FBI, Edgar Hoover, care își exprimă nemulțumirea că serviciile secrete militare nu dau acces liber celor de la FBI, pentru a studia anumite dovezi care s-au recuperat din locurile unde s-au întâmplat incidente cu extratereștrii.
      Paul Hellyer, Canada, fost ministru al apărării a făcut o declarație șoc. De peste jumătate de secol, OZN-urile zboară nestingherite în văzduhul planetei. NASA a primit ordin ca până în 2020 să realizeze o bază pe Lună, în scopul de a monitoriza navetele spațiale care vin spre Pământ. El a continuat spunând că acum câțiva ani, extratereștrii ne-au avertizat cu privire la drumul pe care l-a ales omenirea. Ei s-au oferit să ne ajute, însă unii dintre noi, am interpretat acest lucru ca o amenințare. Oamenii au decis mai întâi, să tragă asupra lor. După care, am început să avem dispariții sau accidente misterioase.

sursa:  efemeride.ro


joi, 27 noiembrie 2014

Fluturi

http://fotografdenunta.blogspot.ro/
 Fluturi  pe  flori

http://fotografbotez.blogspot.ro/

http://fotografulcreator.blogspot.ro/

http://mastercosty.blogspot.ro/



http://amintiriletale.blogspot.ro/

http://comenzicalendare.blogspot.ro/

http://sedintafoto.blogspot.ro/

Top Of The Pops 1980

1. Blondie - Atomic [03:48]
2. Adam & The Ants - AntMusic [03:37]
3. Dexy's Midnight Runners - Geno [03:27]
4. The Specials - Too Much Too Young [02:04]
5. The Bodysnatchers - Let's Do The Rock Steady [02:55]
6. Joe Jackson - It's Different For Girls [03:44]
7. The Vapors - Turning Japanese [03:44]
8. Status Quo - What You're Proposing [04:12]
9. The Stray Cats - Runaway Boys [03:00]
10. Shakin' Stevens - Marie Marie [02:45]
11. Martha & The Muffins - Echo Beach [03:37]
12. Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay [03:31]
13. Ultravox - Sleepwalk [03:11]
14. Spandau Ballet - To Cut A Long Story Short [03:20]
15. UB40 - My Way Of Thinking [03:23]
16. Sheena Easton - Modern Girl [03:27]
17. Kool & The Gang - Celebration [03:39]
18. Diana Ross - Upside Down [03:41]
19. Odyssey - Use It Up & Wear It Out [04:57]
20. Hot Chocolate - No Doubt About It [04:26]
21. Dr Hook - Sexy Eyes [03:27]
22. Air Supply - All Out Of Love [04:01]

Top Of The Pops 1981


1. The Jam - That's Entertainment [03:34]
2. Duran Duran - Girls On Film [03:27]
3. The Teardrop Explodes - Reward [02:43]
4. Soft Cell - Tainted Love [02:41]
5. Haircut 100 - Favourite Shirts (Boy Meets Girl) [03:05]
6. Adam & The Ants - Stand & Deliver [03:35]
7. Siouxsie & The Banshees - Spellbound [04:40]
8. Depeche Mode - Just Can't Get Enough [03:42]
9. Spandau Ballet - Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On)[04:04]
10. Orchestral Manoeuvres In The Dark - Souvenir [03:35]
11. Squeeze - Labelled With Love [04:33]
12. The Specials - Ghost Town [03:41]
13. Fun Boy Three - The Lunatics (Have Taken Over The Asylum)[03:14]
14. Ultravox - Vienna [04:55]
15. REO Speedwagon - Keep On Loving You [03:21]
16. Kim Carnes - Bette Davis Eyes [03:45]
17. Bucks Fizz - Making Your Mind Up [02:40]
18. Dave Stewart & Barbara Gaskin - It's My Party [03:48]
19. Odyssey - Going Back To My Roots [05:27]
20. Linx - Intuition [03:21]
21. Blondie - Rapture [05:01]

Top Of The Pops 1982


1. Survivor - Eye Of The Tiger [04:02]
2. Duran Duran - Hungry Like The Wolf [03:24]
3. Dexy's Midnight Runners - Come On Eileen [04:07]
4. The Stranglers - Golden Brown [03:27]
5. Soft Cell - Torch [04:07]
6. Kim Willde - View From A Bridge [03:31]
7. Adam Ant - Good Two Shoes [03:31]
8. Classix Noveaux - Is It A Dream [03:35]
9. The J Geils Band - Centrefold [03:38]
10. Spandau Ballet - Lifeline [03:20]
11. Ultravox - Hymn [04:26]
12. Bucks Fizz - My Camera Never Lies [03:35]
13. Bow Wow Wow - Go Wild In The Country [03:00]
14. Haircut 100 - Love Plus One [03:34]
15. Blondie - Island Of Lost Souls [03:49]
16. Fun Boy Three & Bananarama - It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It[02:49]
17. Odyssey - Inside Out [06:22]
18. Midge Ure - No Regrets [04:02]
19. Hot Chocolate - It Started With A Kiss [04:02]
20. Daryl Hall & John Oates - Maneater [04:30]

Top Of The Pops 1983


1. Duran Duran - Is There Something I Should Know? [04:08]
2. Culture Club - Karma Chameleon [03:51]
3. Heaven 17 - Temptation [03:05]
4. Ultravox - We Came To Dance [04:09]
5. Orchestral Manoeuvres In The Dark - Genetic Engineering [03:36]
6. Fun Boy Three - Our Lips Are Sealed [02:52]
7. Jo Boxers - Boxer Beat [03:04]
8. Thompson Twins - We Are Detective [03:04]
9. Men At Work - Down Under [03:43]
10. Toto - Africa [04:56]
11. Bonnie Tyler - Total Eclipse Of The Heart [04:29]
12. Kajagoogoo - Too Shy [03:44]
13. Phil Fearon & Galaxy - Dancing Tight [03:35]
14. The Weather Girls - It's Raining Men [03:30]
15. Level 42 - The Sun Goes Down (Living It Up) [03:48]
16. UB40 - Red Red Wine [02:59]
17. Joe Cocker & Jennifer Warnes - Up Where We Belong [03:52]
18. Paul Young - Wherever I Lay My Hat (That's My Home) [04:09]
19. The Style Council - Long Hot Summer [03:49]
20. Spandau Ballet - True [05:39]

Top Of The Pops 1984


1. Tears For Fears - Shout [04:46]
2. The Thompson Twins - Doctor Doctor [04:34]
3. Culture Club - It's A Miracle [03:19]
4. Duran Duran - The Reflex [04:21]
5. Spandau Ballet - Only When You Leave [05:02]
6. Dead Or Alive - You Spin Me Round (Like A Record) [03:13]
7. Thomas Dolby - Hyperactive [04:09]
8. Pointer Sisters - Automatic [03:59]
9. Hazell Dean - Searchin' (I Gotta Find A Man) [03:38]
10. Nena - 99 Red Balloons [03:50]
11. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun [03:52]
12. The Style Council - Shout To The Top [03:25]
13. Big Country - Wonderland [03:56]
14. Talk Talk - It's My Life [03:53]
15. Orchestral Manoeuvres In The Dark - Locomotion [03:53]
16. Limahl - Never Ending Story [03:29]
17. Ultravox - Dancing With Tears In My Eyes [04:05]
18. Julian Lennon - Too Late For Goodbyes [03:30]
19. Alison Moyet - All Cried Out [03:40]
20. Lionel Richie - Hello [04:09]

Depeche Mode - The Singles '86-'98

Label: 1998 Mute Records Ltd.
Genre: Synth-pop
Time: 41:50/55:30 (m.s.)
Size: 304.10/399.15 MB



1. Stripped
2. A Question Of Lust
3. A Question Of Time
4. Strangelove
5. Never Let Me Down Again
6. Behind The Wheel
7. Personal Jesus
8. Enjoy The Silence
9. Policy Of Truth
10. World In My Eyes

1. I Feel You
2. Walking In My Shoes
3. Condemnation
4. In Your Room
5. Barrel Of A Gun
6. It's No Good
7. Home
8. Useless
9. Only When I Lose Myself
10. Little 15
11. Everything Counts (Live)

Depeche Mode - Speak & Spell (1981) (Remastered, 2006)

Artist: Depeche Mode
Title Of Album: Speak & Spell
Year Of Release: 1981/2006
Label: Mute
Genre: Electronic, Synth-pop
Quality: MP3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: 45:02 min
Total Size: 103 mb




01. New Life
02. I Sometimes Wish I Was Dead
03. Puppets
04. Boys Say Go!
05. Nodisco
06. What's Your Name?
07. Photographic
08. Tora! Tora! Tora!
09. Big Muff
10. Any Second Now (voices)
11. Just Can't Get Enough
12 Dreaming Of Me

100 Rock Ballads



01. Rolling Stones - Out Of Tears
02. Talisman - All I Want
03. Air Supply - All Out Of Love
04. Mike And The Mechanics - Over My Shoulder
05. Queen - The Show Muts Go On
06. Roger Waters - Every Strangers Eyes
07. Stiltskin - Inside
08. Dio - All The Fools Sailed Away
09. George Baker - Paris Nights
10. R.E.M. - Everybody Hurts
11. Roxette - It Must Have Been Love
12. Sinner - The storm broke loose
13. Aerosmith - Pink
14. Angel Dust - The Temple Of The King
15. Grand Funk Railroad - It's a Man's Word
16. Kim Wilde - Everything We Know
17. Rage - All This Time
18. Black Sabbath - Planet Caravan
19. Demons & Wizards - Fiddler on the Green
20. Heart - Alone
21. Pandora's Box - It's All Coming Back To Me Now
22. Peter, Paul & Mary - The Times They Are A-Changin'
23. Alice Cooper - Poison
24. Aphrodite's Child - It's Five O'Clock
25. Bon Jovi - Always
26. Rainbow - The Tmple Of The King
27. Steve Miller Band - (Space Intro) Fly Like An Eagle
28. Barclay James Harvest - Poor Man's Moody
29. Faith No More - I_m Easy
30. Gary Moore - Always Gonna Love You
31. Metallica - The Unforgiven
32. Royal Hunt - Follow Me
33. Alphaville - Forever Young
34. Gamma Ray - Pray
35. John Lennon - Jealous Guy
36. Robbie Williams - Angels
37. Uriah Heep - The Wizard
38. Deep Purple - a) This Time Around, b) Owed To G
39. Fleetwood Mac - Future Games
40. Frankie Miller - Jealousy
41. Manfred Manns - Questions
42. Rolling Stones - Angie
43. Dream Theatre - Another Day
44. E.L.O. - Ticket to the Moon
45. HammerFall - Remember Yesterday
46. Ian Gillan - Gethsemane (I Only Want To Say)
47. Pavlov's Dog - Julia
48. Megadeth - Time (the begining)
49. Moonspell - Ghostsong
50. Remember - Yesterday
51. UDO - Аzazel
52. Uriah Heep - July Morning
53. 30 seconds to Mars - A Beautiful Lie
54. Cher - If I Could Turn Back Time
55. Paul Carrack - Don't Shed A Tear
56. Pink Floyd - The Great Gig In The Sky
57. Sinead O'Conner - Nothing Compares 2 U
58. Chris Rea - Nothing To Fear
59. Freddie Mercury - The Great Pretender
60. Helloween - A Tale That Wasn't Right
61. No Doubt - Don't Speak
62. Whitesnake - If This Love
63. Aerosmith - Dream On
64. Alice Cooper - I'm Eighteen
65. Deep Purple - The Gypsy
66. Nazareth - A Veteran's Song
67. Starship - Nothing's Gonna Stop Us Now
68. John Lennon & Yoko Ono - I'm Losing You-I'm Moving On
69. Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale
70. Richard Marx - Now And Forever
71. The Animals - The House Of The Rising Sun
72. The Jeff Healey Band - Dreams Of Love
73. Accept - The King
74. Bob Seger & The Silver Bullet Band - Against The Wind
75. Shoking Blue - In My Time Of Dying
76. The Cars - Drive
77. The Rasmus - October and April (feat. Anette Olzon)
78. Fleetwood Mac - Oh Daddy
79. Kansas - Dust In The Wind
80. Phil Collins - In The Air Tonight
81. R.E.M. - The One I Love
82. Simple Minds - Alive And Kicking
83. B. Adams, R. Steward, Sting - All For Love
84. Crosby, Stills, Nash & Young - Ohio
85. Domain - East of Eden
86. Status Quo - In The Army Now
87. Steppenwolf - The Pusher
88. Annihilatir - In the Blood
89. Bryan Adams & Rod Stewart & Sting - All For Love
90. Gary Moore - Empty Rooms
91. Led Zeppelin - The Rain Song
92. U2 - One
93. Alice Cooper - Only Woonem' Bleed
94. Blue Oeyster Cult - (Don't Fear) The Reaper
95. Carlos Santana - Europa
96. Heart - All I Wanna Do Is Make Love To You
97. U.D.O. - In The Darkness
98. Chris Rea - The Road To Hell
99. Iggy Pop - In The Deathcar
100. Poison - Every Rose Has Its Thorn

Billboard 100 Top Noiembrie 2014


001. Rich Gang - Rich Gang - Lifestyle (Feat.Young Thug & Rich Homie Quan)
002. Taylor Swift - Shake It Off
003. Jess Glynne - Rather Be
004. Meghan Trainor - All About That Bass
005. Maroon 5 - Animals
006. Bobby Shmurda - Hot Nigga
007. Hozier - Take Me to Church
008. Ariana Grande - Love Me Harder
009. Taylor Swift - Blank Space
010. Sia - Chandelier
011. Calvin Harris - Blame (Feat. John Newman)
012. Iggy Azalea - Black Widow (Feat.Rita Ora)
013. Rae Sremmurd - No Type
014. Jeremih - Don't Tell 'Em (Feat. YG)
015. Ed Sheeran - Don't
016. Nick Jonas - Jealous
017. Sam Smith - I'm Not the Only One
018. Sam Smith - Stay With Me
019. Tove Lo - Habits (Stay High)
020. Jason Derulo - Trumpets
021. Big Sean - I Don't Fuck With You
022. Echosmith - Cool Kids
023. I LOVE MAKONNEN - Tuesday (Feat. Drake)
024. Carrie Underwood - Something in the Water
025. Jessie J,Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang
026. Chris Brown - New Flame (Feat. Usher & Rick Ross)
027. Fall Out Boy - Centuries
028. One Direction - Steal My Girl
029. John Legend - John Legend - All Of Me
030. Mr.Probz - Waves
031. Jason Aldean - Burnin' It Down
032. Charli XCX - Boom Clap
033. Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants
034. Sam Hunt - Leave the Night On
035. Little Big Town - Day Drinking
036. Nicki Minaj - Only (feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown)
037. Pharrell Williams - Happy
038. Ariana Grande - Break Free (Feat. Zedd)
039. MAGIC! - Rude
040. Vance Joy - Riptide
041. Blake Shelton - Neon Light
042. Kendrick Lamar - i
043. Nico & Vinz - Am I Wrong
044. Keith Urban - Somewhere In My Car
045. Meghan Trainor - Lips Are Movin
046. Enrique Iglesias - Bailando (Feat. Descemer Bueno & Gente de Zona)
047. Nicki Minaj - Anaconda
048. Maroon 5 - Maps
049. Trey Songz - Touchin, Lovin (Feat. Nicki Minaj)
050. DJ Khaled - Hold You Down (Feat. Chris Brown, August Alsina, Future & Jeremih)
051. Tim McGraw - Shotgun Rider
052. Pitbull - Fireball (Feat. John Ryan)
053. Iggy Azalea - Fancy (Feat. Charli XCX)
054. Milky Chance - Stolen Dance
055. Florida Georgia Line - Dirt
056. Rae Sremmurd - No Flex Zone
057. Fergie - L.A.LOVE (la la)
058. Brad Paisley - Perfect Storm
059. Dej Loaf - Try Me
060. Luke Bryan - Roller Coaster
061. T.I. - About the Money (Feat. Young Thug)
062. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
063. Drake - 0 To 100 The Catch Up
064. Colbie Caillat - Try
065. Iggy Azalea - Beg For It (Feat.MO)
066. Maddie & Tae - Girl In a Country Song
067. August Alsina - No Love
068. Katy Perry - This Is How We Do
069. Frankie Ballard - Sunshine & Whiskey
070. 5 Seconds Of Summer - Amnesia
071. Gwen Stefani - Baby Don't Lie
072. Alesso - Heroes (we could be)
073. Ella Henderson - Ghost
074. HEJ - Monstar
075. David Guetta - Dangerous (Feat.Sam Martin)
076. Parmalee - Close Your Eyes
077. Eric Church - Talladega
078. The Scipt - Superheroes
079. Scotty McCreery - Feelin' It
080. The Weeknd - Often
081. Wiz Khalifa - You & Your Friends (Feat. Snoop Dogg & Ty Dolla $ign)
082. Nico & Vinz - In Your Arms
083. Migos - Handsome And Wealthy
084. Brett Eldredge - Mean To Me
085. Kenny Chesney - Til It's Gone
086. Darius Rucker - Homegrown Honey
087. Florida Georgia Line - Sun Daze
088. Kid Ink - Body Language (Feat. Usher & Tinashe)
089. Imagine Dragons - I Bet My Life
090. Big & Rich - Look At You
091. Calvin Harris Ellie Goulding - Kondoro0614
092. Mary Lambert - Secrets
093. Snootie Wild - Made Me (Feat.K Camp)
094. RaeLynn - God Made Girls
095. Lee Brice - Drinking Class
096. Bobby Shmurda - Bobby Bitch
097. Meghan Trainor - Dear Future Husband
098. Walk the Moon - Shut Up and Dance
099. Tommie Sunshine & Halfway House - Booty (Tommie Sunshine & Halfway House Bootleg)
100. REA - November

Felicitari Craciun

Chaplin's Time Traveler - Calator in timp in filmele lui Chaplin